Versie van 2 juni 2019

 

Artikel 1 - Definities

 • Omgeving: Restocks.nl, en iedere andere door Restocks aangewezen applicatie.

 • Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

 • Particuliere verkoper(s): een derde partij, zijnde een particulier, natuurlijk persoon die via het Platform producten aanbiedt.

 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.

 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Particuliere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product via het Platform.

Artikel 2 – Restocks

Restocks B.V., KVK 74050710, Vestigingsnummer. 000042037778, Veldsteen 19, 4815 PK Breda.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen via Restocks Particuliere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Restocks te raadplegen, zie o.a (https://restocks.net).

 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door Restocks wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen via Restocks.

 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen via Restocks kan slechts met instemming van betrokken partijen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 4. Deze Voorwaarden kopen via Restocks zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt.

 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Restocks kopen via Restocks en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Restocks worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Restocks ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Particuliere Verkoper(s).

 6. Restocks heeft het recht deze Voorwaarden kopen via Restocks van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door Restocks, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen via Restocks. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen via Restocks te raadplegen alvorens een bestelling voor een product wordt geplaatst.

Artikel 3 - Klant account

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  - de Klant dient een klant account bij Restocks te hebben;
  - de Klant is per e-mail bereikbaar.

 2. Restocks is gerechtigd om bestellingen voor artikelen van Particuliere Verkopers niet te verwerken dan wel daar afwijkende voorwaarden aan te verbinden.

 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Restocks raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij Restocks en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 - Koop

 1. De Klant erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en de Particuliere Verkoper en dat Restocks enkel bemiddelaar in deze overeenkomst is. De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Klant over gaat tot aanschaf van het door de Particuliere Verkoper aangeboden product.

 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten via Restocks, dient de Klant zich te wenden tot Restocks. De koper erkent dat Restocks aansprakelijk is tot eventuele ondeugdelijkheid, zoals genoemd in artikel 6.1, van het aangeschafte product. Restocks staat in voor en is verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Particuliere Verkoper of de Klant.

 3. Ingeval van een dispuut tussen Restocks en de Klant over het al dan niet verzonden van producten, zal Restocks trachten om samen met de Klant tot een oplossing te komen. Koper en Particuliere Verkoper zijn verplicht om medewerking te verlenen aan een oplossing. Indien Koper en Restocks niet tot een oplossing komen zal Restocks desgevraagd een bindend besluit nemen. Het kunnen overleggen van een verzendbewijs door Restocks respectievelijk de Klant zal hierin leidend zijn. Klant vrijwaart Restocks voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.

Artikel 5 - Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Restocks een bestelling plaatsen voor een product dat door een Particuliere Verkoper wordt aangeboden.

 2. Het proces van overgaan van de eigendom van geleverde artikelen start pas, indien de Klant al hetgeen de koper aan Restocks ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 - Bepalingen geldend bij aanschaf via Restocks

 1. Indien een Klant een product aanschaft van de Particuliere Verkoper via het Platform dan is het herroepingsrecht niet van toepassing, tenzij:
  • het verkeerde product (maat of SKU) verstuurd is
  • Het herroepingsrecht van Artikel 6: 230o van het Burgerlijk Wetboek en het wettelijke conformiteitsrecht van Artikel 7:17 en 7:18 zijn niet van toepassing. De algemene gevolgen van niet nakoming van Artikelen 6:74 en volgende, zijn van toepassing, evenals aanvullende nakoming van verbintenissen van Artikelen 6:27 en volgende, van het Burgerlijk Wetboek. Echter, als je via Restocks betaalt valt je aankoop onder onze gebruikersvoorwaarden.
 2. Indien de Klant om genoemde redenen in Artikel 6.1 en op voorgeschreven wijze van retournering gebruik gemaakt, komen de kosten van terugzending voor rekening van Restocks.
 3. Indien een Particuliere Verkoper een bestelling niet aan Restocks verzendt binnen vier (4) werkdagen, zal Restocks de Klant binnen zes (6) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is verzonden en de eventueel door Restocks ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 7 - Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Restocks aan Klant verzonden informatie.

 2. Restocks is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen.

 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en betaalgegevens aan Restocks worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling. Restocks is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling.

Artikel 8 – Email/Chat communicatie tussen de Klant en Restocks

 1. Alle communicatie die via e-mail en chat verloopt wordt door Restocks op haar servers opgeslagen en kan door Restocks worden ingezien en gebruikt om:
  -de Klant en/of de Particuliere Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  -te beoordelen of de Klant en/ Particuliere Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
  -procesverbeteringen te analyseren.

 2. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van e-mail of chat in en geeft Restocks toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel

 3. De communicatie die via e-mail plaatsvindt zal door Restocks maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 9 - Diversen

 1. Restocks is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Restocks artikelen te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Restocks.

 2. Wanneer door Restocks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen via Restocks zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen via Restocks te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Restocks de Voorwaarden kopen via Restocks op enig moment soepel toepast.

 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen via Restocks of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Restocks vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 4. Restocks is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Particuliere Verkopers op de Restocks website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden kopen via Restocks, het (ver)kopen van artikelen door Particuliere Verkopers via de Restocks website en de Koopovereenkomst tussen de Klant en Particuliere Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 25 van 28