Gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen via Restocks

Versie van 2 juni 2019

 

Hieronder treft u de ‘gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen aan Restocks’ aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als particuliere verkoper bij Restocks, geeft u aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

 

Artikel 1 - Definities

 • Restocks: Restocks B.V., KVK 74050710, Vestigingsnummer. 000042037778, Veldsteen 19, 4815 PK Breda.

 • Omgeving: Restocks.nl en iedere andere door Restocks aangewezen applicatie.

 • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door Restocks aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

 • Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen aan Restocks, inclusief alle bijlagen.

 • Verkoper(s): een derde partij, zijnde een Particulier, natuurlijk persoon die via het Platform producten aanbiedt.

 • Account: het door de Particulier Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.

 • Artikelen: alle producten waarvan Restocks kenbaar heeft gemaakt dat deze door Particuliere Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.

 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.

 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Particuliere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product via het Platform.

 • Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door Restocks te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Restocks ten behoeve van de Particuliere Verkopers ter beschikking stelt.

 • Restocks Merken: de Restocks woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

 • Vergoeding: de door Restocks aan de Klant in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, 

 • Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, btw en de servicebijdrage.

Artikel 2 - Account

 1. Iedere Particuliere Verkoper dient een Account aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen via het Platform.

 2. Aanmelding als Particuliere Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen, waaronder ter voorkoming van misverstanden uitdrukkelijk begrepen de Handleiding voor Particuliere Verkopers en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.

 3. Om als Particuliere Verkoper te kunnen handelen dient de Particuliere Verkoper:
  - te beschikken over een account bij Restocks;
  - te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard.

 4. De Particuliere Verkoper is vanaf het aanmaken van het Account gerechtigd Artikelen aan te bieden via het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.

 5. De Particulier Verkoper is slechts gerechtigd om één (1) Account aan te maken, dat uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van Artikelen, die eigendom zijn van de Particuliere Verkoper.

 6. De Particuliere Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of Account. Restocks is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van het Account door de Particuliere Verkoper op te schorten.

 7. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Account.

 8. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Account.

Artikel 3 - Aanbod

 1. De Particuliere Verkoper kan enkel en alleen ongedragen en echte Artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers.

 2. Restocks is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Restocks gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Particuliere Verkoper enig recht geldend kan maken op Restocks als gevolg daarvan. Restocks behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door Restocks zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers, welke Handleiding, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door Restocks van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

 4. Het staat Restocks vrij om de Particuliere Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Particuliere Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Restocks. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden via het Platform, dan is Restocks gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.

 5. Restocks is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Particuliere Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van Restocks niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Restocks schadelijk kan zijn voor de goede naam van Restocks, het Platform of derden.

Artikel 4 - Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Restocks een bestelling plaatsen voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel.

 2. De Particuliere Verkoper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat de Particuliere Verkoper tijdig kennis kan nemen van de door Restocks aan de Particuliere Verkoper verzonden informatie.

 3. Een bestelling voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de ‘Handleiding voor Particuliere Verkopers’

 4. De Particuliere Verkoper zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van de verzendlabel die daartoe door Restocks aan de Particuliere Verkoper ter beschikking wordt gesteld. De Particuliere Verkoper zal deze verzendlabel uitprinten op blanco papier en hier geen wijzigingen in aanbrengen.

Artikel 5 - Flaken

 • Het product dient 100% authentiek, nieuw, ongedragen en met originele schoenendoos en accessoires geleverd te worden.

 • Het product dient binnen de gestelde verzendtermijn naar het Restocks authenticatie centrum verzonden te worden.

Voldoet het product niet aan de voorwaarden, dan zijn de authenticatie kosten van 20 EURO voor de Particuliere Verkoper. 

 

Wordt het product niet/niet tijdig opgestuurd, dan ontvangt de Particuliere Verkoper een officiële waarschuwing en bij een tweede waarschuwing zijn de (authenticatie)kosten van 20 EURO voor de Particuliere Verkoper en riskeert de Particuliere Verkoper een blokkade van zijn/haar account

 

Artikel 6 - Klant relatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot aankoop van een door Restocks aangeboden Product, komt er een Koopovereenkomst tot stand tussen Restocks en de Klant.

 2. De Particuliere Verkoper erkent dat hij onderdeel is van de Koopovereenkomst die tot stand komt als Koper een Artikel aanschaft via het Platform. Klanten zullen echter de "Algemene voorwaarden kopen bij Restocks" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Particuliere Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen de Particuliere Verkoper en de Klant en zien op de door Restocks te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Restocks is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.

 3. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Particuliere Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij Restocks, de Klant zich kan wenden tot Restocks. 

 4. De Particuliere Verkoper erkent dat de Particuliere Verkoper zgn. ‘service levels’, zoals opgenomen in Bijlage 1 hanteert en dat Restocks zich het recht voorbehoud om het Account te blokkeren indien de Particuliere Verkoper niet aan deze service levels voldoet. Restocks behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.

 5. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van Restocks. Restocks garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen twee (2) dagen achtenveertig (48) uur worden beantwoord.

 6. De Particuliere Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij Restocks (van Restocks, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.

 7. Restocks stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per e-mail. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde in de Handleiding voor Particuliere Verkopers. De Particuliere Verkoper machtigt Restocks hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat de Particuliere Verkoper partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 7 - Betalingen

 1. De Particuliere Verkoper betaalt, per via het Platform verkocht Artikel, een vergoeding aan Restocks. Deze vergoeding bestaat uit 2 soorten:
  Resell: 10% servicekosten en €20,- operational fee.
  Consign: 5% servicekosten en €20,- operational fee.
  De Particuliere Verkoper erkent dat Restocks gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen.
 2. De Particuliere Verkoper erkent dat de Klant voor ieder Artikel dat door Restocks wordt verkocht een servicebijdrage verschuldigd is voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt ter hoogte van, welk bedrag door Restocks bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht en ten goede komt aan Restocks.
 3. Indien een Koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na aflevering van het desbetreffende Artikel wordt ontbonden door redenen genoemd in Gebruikersvoorwaarde Kopen bij Restocks Artikel 6.1, dan zal Restocks de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren. Wordt een Koopovereenkomst na veertien (14) dagen ontbonden, dan behoudt Restocks het recht deze niet te accepteren.
 4. Vanaf 1 oktober 2023 is het retourneren van consign-artikelen niet langer gratis. De nieuwe regel geldt voor alle huidige en nieuwe consign-artikelen. Vóór het einde van de periode van 30 dagen kost het retourneren van consign-artikelen €25 per item. Na de periode van 30 dagen kost het retourneren van consign-artikelen €15 per item.

 

Artikel 8 - Diensten Restocks

 1. De door Restocks ontvangen betalingen worden door Restocks, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Particuliere Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. De door Restocks ontvangen betalingen van de Klanten worden in beginsel door Restocks, totdat het product in goede staat is ontvangen, vastgehouden op een tussenrekening. Uitbetaling van de ontvangen betalingen geschiedt door Restocks in beginsel dagelijks, nadat voornoemde termijn is verlopen. Na afloop van de reserveringstermijn, wordt de desbetreffende van de Klant ontvangen betaling op het eerst volgende betaalmoment aan de Particuliere Verkoper overgemaakt.
 2. Als je met via Restocks hebt verkocht, krijg je je uitbetaling binnen 40 werkdagen na authenticatie (resell) of verkoopdatum (consign). *

*Graag willen we benadrukken dat er vertragingen zijn bij de uitbetalingen. We verwijzen je naar de FAQ-pagina op onze website voor de meest recente informatie.

 

Artikel 9 - Privacy

 1. Restocks verstrekt aan de Particuliere Verkoper geen persoonsgegevens van de Klanten.

 2. Restocks verstrekt aan de Klanten geen persoonsgegevens van de Particuliere Verkoper.

Artikel 10 - E-mail/chat communicatie tussen de Particuliere Verkoper en Restocks

 1. Alle communicatie die via e-mail of chat verloopt wordt door Restocks op haar servers opgeslagen en kan door Restocks worden ingezien en gebruikt om:
  - de Particuliere Verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  - te beoordelen of de Particuliere Verkoper aan de gestelde Gebruikersvoorwaarden en in bijlage 1 genoemde (SLA) voldoet; en
  - procesverbeteringen te analyseren.

 2. De Particuliere Verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft Restocks toestemming om de communicatie die via e-mail en chat plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

 3. De communicatie die via e-mail applicatie plaatsvindt zal door Restocks maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 11 - Garanties en verplichtingen

 1. De Particuliere Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de Handleiding voor Particuliere Verkopers te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.

 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat:
  - alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door Restocks zijn opengesteld;
  - de door haar aangeboden Artikelen ongedragen en authentiek artikelen zijn;
  - de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  -de Artikelen geen gebrek vertonen;
  - de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  - het handelen van de Particuliere Verkoper en/of Artikelen van de Particuliere Verkoper de reputatie en/of het imago van Restocks of de Omgeving niet zullen schaden;
  - door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden, de Handleiding voor Particuliere Verkopen, de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  - zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Restocks terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.

 3. De Particuliere Verkoper zal Restocks vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Restocks als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Restocks verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Particuliere Verkoper te gebruiken zolang de Particuliere Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

 2. De Particuliere Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle Restocks Merken en logo's eigendom zijn en blijven van Restocks en op geen enkele wijze door de Particuliere Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Restocks mogen worden gebruikt. De Particuliere Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Restocks en derden volledig respecteren.

 3. De Particuliere Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element Restocks of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Restocks logo’s door de Particuliere Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van Restocks.

Artikel 13 - Beëindiging Restocks Particuliere verkopersschap

 1. Restocks is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Particuliere Verkoper geen Account te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account, een reeds aangemaakt Account te blokkeren of het Particulier Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Restocks vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Account de goede werking van de Omgeving van Restocks verstoort of naar oordeel van Restocks schadelijk kan zijn voor de goede naam van Restocks of derden.

 2. Restocks is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Particuliere Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 14 - Gevolgen beëindiging Particuliere Verkopersschap

 

Indien het Particuliere Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

 1. wordt het Account geblokkeerd en is het voor de Particuliere Verkoper niet meer toegestaan om nog gebruik te maken van de verkoop faciliteiten van Restocks.

 2. is de Particuliere Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Restocks Merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.

 3. kan de Particuliere Verkoper geen aanspraak maken op enige vergoeding door Restocks in verband met de beëindiging van het Particuliere Verkopersschap door Restocks en de Particuliere Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

 4. is de Particuliere Verkoper verantwoordelijk voor de retourkosten van alle Artikelen die de Particuliere Verkoper retour wenst te ontvangen.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. De Particuliere Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Account.

 2. De Particuliere Verkoper vrijwaart Restocks volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

 3. De Particuliere Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart Restocks voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Restocks, is Restocks op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Particuliere Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Account, de Content en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc. Restocks staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Particuliere Verkoper of de Klant.

 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Restocks in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro).

Artikel 16 - Diversen

 1. De Particuliere Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Restocks en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Restocks. De Particuliere Verkoper vrijwaart Restocks volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

 2. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Particuliere Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij Restocks hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 3. Restocks is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de Handleiding voor Particuliere Verkopers te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Particuliere Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Account, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de Handleiding voor Particuliere Verkopers te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Account. In geval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers voor de Particuliere Verkoper niet acceptabel zijn, is de Particuliere Verkoper gerechtigd het Particuliere Verkopersschap te beëindigen.

 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 5. De Particuliere Verkoper stemt er mee in dat Restocks haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Restocks bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Account, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Account (zgn. servicemails).

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Particuliere Verkopersvoorwaarden en het Particuliere Verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Bijlage 1: servicelevels

Particuliere Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Particuliere Verkoper aan Klanten wordt bepaald;

 • Uiterlijk binnen 3 werkdagen na de bevestiging (betaling) van de bestelling het Artikel versturen;

 • Binnen 24 uur vragen van Restocks beantwoorden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 4